Euskararen intonazioaren aldakortasuna: monografien ekarpena [Variación entonativa en euskera: contribución de las monografías]

Palabras clave: entonación, prosodia, tipología, dialectología vasca

Resumen

Para conocer la variabilidad del euskera, las descripciones de variedades lingüísticas locales son esenciales. En este artículo, elaboro una base de datos de monografías sobre las variedades del euskera, y mido el espacio que se le da a la entonación. La mayoría de los trabajos no abordan el tema, lo que limita la posibilidad de desarrollar atlas de variación entonativa. Para entender la escasa atención que se le dedica a la entonación, y para progresar en el estudio de su variabilidad, identifico algunos retos específicos. Por último, destaco la importancia de recoger corpus sonoros de frases en variedades locales.

Estadísticas

197
La descarga de datos todavía no está disponible.

Referencias

Camino, I. (2016). Amiküze eskualdeko heskuara. Euskaltzaindia.

Cangemi, F. & Grice, M. (2016). The importance of a distributional approach to categoriality in autosegmental-metrical accounts of intonation. Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology, 7(1), 1-20. https://doi.org/10.5334/labphon.28

Castillo, V. del, Romo, J. A. & Giralt, B. (2001). Azkoittiko euskerie. Azkoitiko Udala. Duhau, H. (1993). Beskoitzeko euskara. Alinea.

Elordieta, G. (2003). Intonation. In J. I. Hualde & J. Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque (72.-112. or.). Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110895285.72

Elordieta, G. (2012). Euskal azentu eta intonazioari buruzko ikerketa: status quaestionis. In J. A. Lakarra, J. Gorrochategui & B. Urgell (arg.), Koldo Mitxelena katedraren II. biltzarra (389.-428. or.). UPV/EHU.

Epelde, I. (2004). Larresoroko euskara [Doktore-tesia, UPV/EHU]. HABE. http://www.euskara.euskadi.net/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Irantzu_Epelde_TESI.pdf

Erdozia, J. L. (2001). Sakana erdialdeko euskara [Doktore-tesia, UPV/EHU]. HABE. http://www.euskara.euskadi.net/appcont/tesisDoctoral/PDFak/jose_luis_erdozia.pdf

Etxebarria, A. & Eguskiza, N. (arg.). (2017). Bariazioa esaldien intonazioan. UPV/EHU. Euskaltzaindia (arg.). (2008-2019). Euskararen herri hizkeren atlasa. 10 liburuki. Euskaltzaindia.

Evans, N. & Dench, A. (2008). Introduction: Catching language. In F. K. Ameka, A. Dench & N. Evans (arg.), Catching language, the standing challenge of grammar writing (1.-40. or.). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110197693.1

Furundarena, J. J. (1988). Astigarragako hizkera. Astigarragako Udala.

Gaminde, I. (1997). Gatikako euskaraz. Gatikako Gogoz Euskara Taldea.

Gaminde, I. (1998). Euskaldunen azentuak. Labayru Ikastegia.

Gaminde, I. (2004). Berango berbarik berba. Berangoko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia & Eusko Jaurlaritza.

Gaminde, I. (2010). Bizkaiko gazteen prosodiaz, euskaraz eta gaztelaniaz. Mendebalde Kultura Alkartea.

Gaminde, I., Romero, A. & Legarra, H. (2012). Gramatika eta hizkuntz bariazioa Bermeon. Bermeoko Udala.

Hualde, J. I., Elordieta, A. & Elordieta, G. (1994). The Basque dialect of Lekeitio. UPV/EHU.

Hualde, J. I. (1997). Euskararen azentuerak. Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.

Hualde, J. I. & Gaminde, I. (1998). Vowel interaction in Basque: A nearly exhaustive catalogue. Studies in the Linguistic Sciences, 28(1), 41-77.

Ibarra, O. (1994). Ultzamako euskararen azterketa [Doktore-tesia, UPV/EHU]. HABE. http://www.euskara.euskadi.net/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Orreaga_Ibarra_TESIA.pdf

Kamino, P. & Salaberri, P. (2007). Luzaideko euskararen hiztegia. Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia.

Ladd, D. R. (2008). Intonational phonology (2. arg.). Cambridge University Press.

Larrasquet, J. (1934). Le basque souletin nord-oriental. Chez l’auteur.

Laspiur, I. (1999). Eibarko euskeriaren deklinabidia eta entonaziñua. Eibarko Udala.

Leizarraga, J. (1571). Iesus Christ gure iaunaren Testamentu Berria. Pierre Hautin.

Ormaetxea, J. L. (2005). Aramaioko euskara (azterketa dialektologikoa) [Doktore-tesia, UPV/EHU]. HABE. http://www.euskara.euskadi.net/appcont/tesisDoctoral/PDFak/jose_luis_ormaetxea.pdf

Rotaetxe, K. (1978). Estudio estructural del euskara de Ondárroa. Leopoldo Zugaza.

Salaburu, P. (1984). Hizkuntz teoria eta Baztango euskalkia: fonetika eta fonologia. II: arau fonologikoak. Deustuko Unibertsitatea.

Salaburu, P. & Lakar, M. (2005). Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Euskaltzaindia.

Uriarte, J. A. (1995). Fruizko hizkera: azterketa linguistikoa [Doktore-tesia, Deustuko Unibertsitatea]. HABE. https://www.euskadi.eus/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Jon_Andoni_Uriarte_TESIA.pdf

Zelaieta, E. (2008). Baztan-Bidasoako hizkeren azterketa dialektologikoa. Euskaltzaindia. https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/71750.pdf

Zuazo, K. (2008). Euskalkiak, euskararen dialektoak. Elkar.

Zuazo, K. (2020). Euskalkien sailkapen berriaz zenbait ohar. FLV, 129, 269-291. https://doi.org/10.35462/FLV129.8

Publicado
2023-06-30
Cómo citar
Arrazola, V. D. (2023). Euskararen intonazioaren aldakortasuna: monografien ekarpena [Variación entonativa en euskera: contribución de las monografías]. Fontes Linguae Vasconum, (135), 53-68. https://doi.org/10.35462/flv135.3