Euskararen jabekuntza testuinguru soziolinguistiko ezberdinetan: zer esaten diguten haurren testuek kasu gramatikalen erabilerari buruz [La adquisición del euskera en entornos sociolingüísticos diferentes: qué nos dicen los textos de niños sobre el uso de los casos gramaticales]

Palabras clave: inmersión, euskera, adquisición, caso gramatical, enseñanza

Resumen

En este artículo se analiza el uso de los casos gramaticales del euskera en textos escritos por alumnos de 4.º de Educación Primaria. La muestra se recogió en cuatro centros de modelo D de contextos sociolingüísticos diferentes. Los perfiles lingüísticos de estos estudiantes son tres: aquellos que usan exclusivamente el castellano en casa, los que usan solo el euskera, y aquellos que usan ambas lenguas. El estudio muestra que (a) quienes aprenden el euskera como segunda lengua en la escuela aún no dominan a los 10 años la marcación de caso; y que (b) la dilatación en el tiempo del proceso de adquisición del euskera puede acarrear el peligro de que ciertos usos erróneos se cronifiquen. 

 

Estadísticas

154
La descarga de datos todavía no está disponible.

Referencias

Amorrortu, E., Ortega, A. & Goirigolzarri, J. (2017). Euskararen hiztun aktiboa bihurtzeko gakoak. BAT soziolinguistika aldizkaria, 104(3), 11-49.

Artiagoitia, X. (2000). Hatsarreak eta parametroak lantzen. Arabako Foru Aldundia & UPV/EHU.

Barreña, A. (1993). Haur euskaldunen hizkuntzaren jabekuntza-garapena: INFL eta KONP funtzio kategorien erabileraz [Argitaratu gabeko doktore tesia]. UPV/EHU.

Bilbao, X. (1998). Hezkuntza elebiduna. Zenbait oinarri. UPV/EHU & Arabako Foru Aldundia.

Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and educational development of children. Review of Educational Research, 49, 222-251. https://doi.org/10.3102/00346543049002222

Cummins, J. (1983). Interdependencia lingüística y desarrollo educativo de los niños bilingües. Infancia y aprendizaje, 21, 37-61.

Duguine, I. (2016). Gestion des cas absolutif et ergatif en basque par des bilingues précoces basque-français. Lapurdum, 19, 201-217. https://doi.org/10.4000/lapurdum.3323

Duguine, I. & Köpke, B. (2019). Processing strategies used by Basque-French bilingual and Basque monolingual children for the production of the subject-agent in Basque. Linguistic approaches to bilingualism, 9(4-5), 1514-541. https://doi.org/10.1075/lab.16047.dug

Elosegi, K. (1998). Kasu eta preposizioen jabekuntza-garapena haur elebidun batengan [Argitaratu gabeko doktore tesia]. UPV/EHU.

Eusko Jaurlaritza. (2020). VI. mapa soziolinguistikoa, 2016. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

Ezeizabarrena, M. J., Manterola, I. & Beloki, L. (2009). Euskara H2 goiztiarraren ezaugarrien bila: adizkiak eta gramatika-kasuak haurren ipuin-kontaketetan. Euskera, 54(2), 639-681.

Ezeizabarrena, M. J. (2012). The (in)consistent ergative marking in early Basque: L1 vs. child L2. Lingua, 122(3), 303-317. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2011.11.009

Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (2010). Datiboa hiztegian. UPV/EHU.

García, I., Almgren, M., Arratibel, N., Barnes, J., Barreña, A. & Ezeizabarrena, M. J. (2012). Komunikazio garapena neurtzeko zerrenda (KGNZ). Jakingarriak, 71, 40-42.

Gutierrez, M. J. & Ezeizabarrena, M. J. (2022). Hotsetik hitzera. Nola bereganatzen dute hizkuntza haur euskaldunek? Erein.

Huarte, M. (2007). Ergatiboaren jabekuntza: ikerketa esperimental bat eta beraren emaitzak [Argitaratu gabeko doktore tesia]. UPV/EHU.

ISEI-IVEI. (2017). Idazmenaren ebaluazioa. Testuak zuzentzeko irizpideak. 2017ko ebaluazio diagnostikoa: hizkuntza komunikaziorako konpetentzia. Euskara. ISEI-IVEI.

ISEI-IVEI. (2022). Ebaluazio diagnostikoa 2019. Txosten exekutiboa. ISEI-IVEI.

Manterola, I. & Almgren, M. (2015). Quelques traits du développement du basque L2 en contexte de revitalisation de la langue à travers l’immersion scolaire. Swiss Journal of Educational Research, 37(1), 39-56. https://doi.org/10.24452/sjer.37.1.4942

Martínez de Luna, I. & Suberbiola, P. (2020). Hizkuntza-mudantza EAEko ikasleengan. BAT Soziolinguistika aldizkaria, 114(1), 115-156.

Pourquié, M. (2019). fLEX: Flexioa eta LEXikoa aztertzeko test eleanitza (5-10 urteko hamar haur euskaldunen emaitzen azterketa). Ekaia, 36, 331-351. https://doi.org/10.1387/ekaia.19723

Rodríguez-Ordóñez, I. (2015). The acquisition of nominal and verbal inflectional morphology: Evidence from Basque ergativity in adult L2 speakers. In BUCLD 39: Supplement to Proceedings of the 39th Annual Boston University Conference on Language Development. https://www.bu.edu/bucld/files/2015/06/Rodriguez.pdf

Ruiz-Bikandi, U. (2009). Bigarren hizkuntzaren didaktika Haur eta Lehen Hezkuntzan. UPV/EHU.

Vila, I. (2010). ¿Qué puede aportar la educación bilingüe a la educación lingüística del s. XXI? Avances en Supervisión Educativa, 13, 1-30.

Wexler, K. (1994). Optional infinitives, head movement and the economy of derivations. In D. Lightfoot & N. Hornstein (arg.), Verb movement (305.-350. or.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511627705.016

Zubiri, J. J. (1997). Izen sintagmaren determinazioa eta kasuen jabekuntza eta garapena hiru urte arte [Argitaratu gabeko doktore tesia]. UPV/EHU.

Publicado
2022-12-28
Cómo citar
Huarte, M. (2022). Euskararen jabekuntza testuinguru soziolinguistiko ezberdinetan: zer esaten diguten haurren testuek kasu gramatikalen erabilerari buruz [La adquisición del euskera en entornos sociolingüísticos diferentes: qué nos dicen los textos de niños sobre el uso de los casos gramaticales]. Fontes Linguae Vasconum, (134), 415-438. https://doi.org/10.35462/flv134.5